หน้าแรก
  คณิตศาสตร์ 1
  เข้าสู่ระบบ
  ชื่อกลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์ 1

 
196.คำนำ

 

                                                                              คำนำ

                   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web-Based Instruction: WBI) ประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1

รหัสวิชา 1000-0401 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียน
ที่ 1 ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง

และใช้เป็นสื่อสำหรับนักศึกษาที่เรียนไม่ทันเพื่อนหรือนักศึกษาที่
ขาดเรียนในเนื้อหานี้ และสามารถเป็นสื่อครู อาจารย์ที่เข้าสอนแทน หรือเป็น

ตัวอย่างให้ครู- อาจารย์ที่สนใจนำไปปรับ
ใช้ในวิชาอื่น ๆ ต่อไป

             ผู้จัดทำหวังว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web-Based Instruction : WBI) จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่

ศึกษาและบุคคลที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

                                                                                                                                  ผู้จัดทำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             นางสาวมัลลิกา บ้งชมโพธิ์

 

 

 

 

 


(0 20-05-2556)

 
จัดทำโดยนางสาวมัลลิกา บ้งชมโพธิ์  
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี